Album vzniklo díky společnému nadšení a touze sdílet se prostřednictvím hudby o své víře v Ježíše Krista.

Hudební album

za všech okolností

album cover

Autorské písničky Daniela Macka.

Každý z nás se denně ocitá na rozhraní tmy a světla. Je to okamžik, ve kterém máme svobodu si vybrat, na kterou stranu se vydáme. Klíčovou roli v tu chvíli sehrává stav našeho srdce.

Skladby

1. Ještě bych spal


Text:Asi se probouzím, bude tu novej den.
Ještě bych spal a vstal nejdřív tak za tejden.
A tak než udělám všechno to, co bych chtěl,
nejdřív něco bych si připomenout měl.

Měl bych poděkovat, že daří se mně vstát.
To bude nejspíš tím, že někdo má mě rád,
dává mi další den, abych rád druhý měl
a Jeho chválit za všechno nezapomněl.

Na na na ....

Tak budu děkovat, že daří se mně vstát
a je to jistě tím, že Tvůrce má mě rád.
Dává mě další den, abych rád druhý měl
a Jeho chválit za všechno nezapomněl.

Na na na ....

2. Jsem jsem


Text:


Jsem, jsem Božím synem,
jsem Jeho synem milovaným.
Jsem, jsem Božím synem,
synem Jím zachráněným.

Jsem, jsem Boží dcerou,
jsem Jeho dcerou milovanou.
Jsem, jsem Boží dcerou,
dcerou Jím zachráněnou.

Někdy se zdá, že pravda to není,
okolí říká: To je jen snění.
Já však nedám na to zdání.
Přijal mě Bůh, a proto vím, že…

Někdy se trable přímo valí,
tu člověk vídá, jak je malý.
Pro mě však trable jsou malý problém,
tou mocnou pravdou je zavalím, že…

Jsme, jsme Božím lidem,
jsme Jeho lidem milovaným.
Jsme, jsme Božím lidem,
lidem Jím zachráněným.

3. Radost


Text:


Radost, velkou radost, nám dal,
starost každou na sebe vzal,
abychom mohli spolu s Ním kralovat.
Radost, velkou radost, nám dal,

starost každou na sebe vzal,
aby Jeho láska byla naplněna v nás.

To bylo dřív, když tíha vládla nám,
naříkání a bědování,
pak zaslechli jsme o jménu Ježíš,
že Bůh nám v něm dal spasení.

Teď už je pryč všechno trápení,
naříkání a bědování,
ožila v nás ta víra ve jméno Ježíš
a nový život spolu s ní.

4. Ty sám


Text:


Ty sám jsi mezi námi přítomný,
jsi mezi námi všemohoucí.

Na věky věků Ti náleží vláda a císařství,
na věky věků Ti náleží kralování
nad nebem i zemí.

Na věky věků Ti náleží sláva a vítězství
pro Tvoji krev prolitou za nás,
prolitou za nás.

Ty sám jsi mezi námi přítomný,
jsi mezi námi všemohoucí.

5. Buď vyvýšen


Text:


Buď vyvýšen, buď vyvýšen mezi námi,
Ježíši, jediný jsi nejvyšší.
Buď vyvýšen, buď vyvýšen mezi námi,
Ježíši, jediný jsi nejvyšší Pán.

Způsobem bytí Bohu roven byl,
na své rovnosti ale nelpěl.
Raději sám sebe zmařil, člověkem se stal,
poslušným byl až k smrti. A to smrti na kříži.

Proto ho Bůh povýšil nade všechno,
jméno nad každé jméno mu daroval,
aby ve jménu Ježíš každé koleno kleklo
a každý jazyk vyznal: Ježíš, Ježíš je Pán!
Ježíš je Pán!

Buď vyvýšen, buď vyvýšen mezi námi,
Ježíši, jediný jsi nejvyšší.
Buď vyvýšen, buď vyvýšen mezi námi,
Ježíši, jediný jsi nejvyšší Pán.


(podle textu Bilble, Nový zákon, kniha Filipským 2 kap., 6 - 11 verš)


6. Jaká je vůle tvá


Text:


Jaká je vůle Tvá?
Jaký je záměr Tvůj?
Jaký máš s námi plán?
Pro každý další krok prosíme ukazuj nám.

Jaká je vůle Tvá?
Jaký je záměr Tvůj?
Jaký máš s námi plán?
Teď na čem záleží, kde přeješ si nás mít, nám ukazuj.

V modlitbách svých přicházíme,
srdce svá Ti otvíráme.
Hledáme a rozjímáme,
co v Písmech, Pane, chceš nám říct.

Duchu svatý, nasloucháme,
na Tvou vůli se doptáváme,
s radostí se poddáváme,
věříme, že dáš nám znát.

Jaká je vůle Tvá?
Jaký je záměr Tvůj?
Jaký máš s námi plán?
Pro každý další krok prosíme ukazuj nám.

Jaká je vůle Tvá?
Jaký je záměr Tvůj?
Jaký máš s námi plán?
Teď na čem záleží, kde přeješ si nás mít, nám ukazuj.

7. Naše srdce očekává


Text:


Naše srdce očekává, netrpělivé je touhou
slyšet slovo Tvé, poznat vůli Tvou,
být Ti co nejblíž a naplněné být láskou Tvou.
Naše srdce očekává, cele je připravené
vzdát se všeho, co svět dává, oslavit jméno Tvé.

Naplň vůli svou, použij si nás,
jdeme s Tebou, Ježíši,
ztracení lidé ať o Tobě uslyší.
Naplň vůli svou, použij si nás,
chceme živou vodou se stát
a pustou zem proměnit v sad,
a pustou zem proměnit v sad.

Ať se naplní, ať se promění
celý kraj slávou Tvou,
každé Tvé stvoření Tebe ať chválí.
Ať se naplní, ať se promění
celý náš kraj slávou Tvou
dříve, než přijdeš pro církev svou,
dříve, než přijdeš pro církev svou.

8. Pane prosíme


Text:


Pane, prosíme, k Tobě voláme,
přicházíme, před Tebou lkáme.

Za naše děti, syny a dcery,
za jejich otce, za jejich matky.
Za naše děti a děti jejich dětí,
ať v Tobě najdou své věčné štěstí.

Za naše města, za naše kraje,
ať pronikne světlo, kde ještě tma je.
Za naši zemi a ty, kdo v ní žijí,
ať vzejde jí světlo, Tvá láska nad ní.

Za Tvoje děti v celé naší zemi,
pravdu ať šíří v lásce spojeni.
Za národ český, za probuzení,
Tvůj Duch ať mluví k jeho svědomí.

Pane, prosíme, k Tobě voláme,
přicházíme, před Tebou lkáme.

9. Modlitba páně


Text:


Otče, Bože náš na nebi,
očisti jméno své na zemi.
Vzbuď si, Otče nebeský,
úctu mezi národy.

Přijď, ujmi se vlády!
Kdo Tobě zabrání
naplnit pradávné plány
bezezbytku na zemi?

Zdejší chleba dávej
tam, kde hladoví zem.
A chléb věčného Slova
lámej nám všem.

Odpusť nám naše viny,
i my jsme odpustili druhým.
A uč nás i naše syny
nechat na Tobě soud.

Vzdal nás pokušení,
zkoušky překonat dej.
A všeho zlého nás zbavuj,
v rukou svých nás měj.

Vždyť Tvá je vláda, Tvá je moc,
Tvá je sláva i důstojnost na věky věků.


(podle textu Bilble, Nový zákon, Evangelium podle Matouše, 6 kap., 9 - 13. verš)


10. za všech okolností


Text:


Za všech okolností v Duchu svatém modlete se,
v Duchu svatém modlete se vytrvale.
Vždycky a vytrvale v každé modlitbě své bděte,
v každé modlitbě své proste za všechny svaté.

Vezměte si celou Boží, celou Boží výzbroj,
ať ve zlý den odoláte, ať vítězný je váš boj.
Na bedrech svých přepásáni Boží pravdy sílou,
spravedlnost bude chránit ty, kdo chodí vírou.

Spasení je spolehlivou přilbou v tuhém klání,
bez ní v boji neobstojíš, to nejcennější chrání.
Kdo zacházet s mečem Ducha – Božím slovem zvládá,
porazí vždy nepřítele, pošlape mu záda.

Obutý je připravený v každé chvíli kázat
dobrou zprávu komukoli, kdo se bude tázat.
Nad to vždycky pozvedejme nezlomný štít víry,
žádné šípy toho zlého nás nevyvedou z míry.

Za všech okolností v Duchu svatém modlete se,
v Duchu svatém modlete se vytrvale.
Vždycky a vytrvale v každé modlitbě své bděte,
v každé modlitbě své proste za všechny svaté.


(podle textu Bilble, Nový zákon, Efezkým 6 kap., 11 - 18. verš)


Jak to začalo

Hledal jsem odpověď


Hudba na CD, které teď držíte v rukou, není úplně obvyklá. Zde je tedy pár slov o tom, jak jsem se dostal až k ní.
Pocházím z Náchoda. Vyrůstal jsem v křesťanské rodině, kde měla hudba své mimořádné místo. Nenašel se tam snad nikdo, kdo by nehrál na nějaký nástroj nebo alespoň nezpíval. Mělo to na můj život velký vliv. I v našem křesťanském společenství, ve sboru Církve bratrské, byl hudbě vždycky dán velký prostor. Byl to zároveň prostor pro uplatnění se začínajících i zkušených muzikantů, bylo se kde zlepšovat. Základy se však tehdy obecně budovaly v LŠU, kde jsem je získal i já – a začínal jsem na klarinet. Současně s tím jsem se ale už od osmi let sám s nadšením hrál na kytaru a s kamarády při každé příležitosti „dřel akordy“. Zhruba od patnácti let jsem pak figuroval zpěvem nebo hraním v různých hudebních uskupeních pod vedením zkušených muzikantů.

Zásadním milníkem v mém životě bylo osobní setkání s hlavní postavou biblického příběhu – s Ježíšem Kristem. Došlo k němu, když mi bylo sedmnáct let . Do té doby byl pro mě Bůh někdo velký, shovívavý, ale zároveň vzdálený a nesrozumitelný. Zpíval jsem tehdy spirituály s muzikanty, kteří měli velmi blízký vztah s Ježíšem a nadšeně s ním denně žili. To ve mě probudilo touhu vědět, jak se Bůh dívá na mě a na můj život. Po delším období hledání, které mi odpověď na otázku, jak jsem na tom já, nepřinášelo, jsem se HLEDAL JSEM ODPOVĚĎ rozhodl najít ji v Bibli. Jeden večer jsem si sedl a přečetl jsem čtrnáct kapitol Janova evangelia – až k místu, kde dojde k setkání Ježíše a Petra. A v té chvíli jsem s jistotou věděl, že Ježíš nepromlouvá k Petrovi, ale ke mně. Bylo to přesně to, co jsem potřeboval slyšet a prožít. Nešlo totiž jen o slova, ale i o dotek. Ten moment, že On, čistý, se chce dotknout mě, který jsem tak špinavý, a umýt mi nohy, mě úplně dostal. Byla to chvíle, kdy Ježíš neklečel před Petrem, ale klečel u mých nohou. Byl jsem přemožený jeho láskou. Překonalo to úplně vše, co jsem si o Bohu představoval. V tu chvíli jsem věděl, že jsou mi odpuštěny všechny hříchy a můžu trávit čas v bezprostřední blízkosti milujícího Boha.

Dopad tohoto setkání na můj život byl naprosto zásadní. Ovlivnil prakticky všechno, včetně hudebního vnímání a projevu. V období, které následovalo, vznikly písničky, z nichž dvě se dostaly i na toto CD. Ostatní se zrodily v různě těžkých obdobích během posledních deseti let. Většina z nich jsou modlitby, ve kterých znovu pokládám Bohu otázky – a znovu prožívám Jeho odpovědi. Zdrojem je mi velkou měrou i Bible – pasáže, které se ve mně uložily při hledání odpovědí, se pak mnohdy promítly do textů mých písní.

Možná, a byl bych rád, vám bude moje vyjádření v písničkách blízké a pomůže vám připojit se a vyslovit něco, co sami v hloubi duše cítíte. Přeji vám, abyste i vy mohli prožít ten nádherný Boží dotek.

Daniel Macek

Podíleli se

Album bylo nahráno ve ztížených podmínkách, improvizovaným způsobem a za nemalých obětí :-)
Proto patří každému z výše jmenovaných velké díky! Zejména Šimonu Konečnému, který se nenechal odradit žádnou překážkou a s vytrvalostí sobě vlastní nahrál několik desítek stop, Danovi Čejchanovi za další technickou podporu.
A mé ženě Katce za velkorysý prostor.

Realizaci alba finančně podpořila Církev bratrská Náchod.

Zásadní „Díky!" ale patří Autorovi všech autorů, který poskytl veškerý skladební materiál a vdechl do něj život.

Vám posluchačům přeji, abyste při poslechu alba tento dech života zachytili.


Daniel Macek

Získat album
Jsem rád, že se o náš hudební projekt zajímáte.

V této sekci máte volně ke stažení
• Písničky z alba ve formátu MP3
• Texty písniček s akordy
• Skladby v notách
• Midi soubory jednotlivých skladeb
• Data písniček pro promítání v programu Lumen a OpenSong

Přesto, že jsou všechna uvedená data volně ke stažení mají svoji hodnotu. Proto vás prosím, pokud si je stáhnete, oceňte tuto možnost libovolným příspěvkem, nebo alespoň částkou 100 Kč. Věřím, že získané podklady k písničkám nebudou k užitku pouze vám samotným, ale i dalším ve vašem okolí.

Přispět můžete prostřednictvím služby PayPal,
nebo bankovním převodem na účet č. 227329986/0600

Podpořit nás můžete také zakoupením alba na CD nosiči v originální krabičce.
CD objednávejte na e-mailové adrese danim3248@gmail.com. V tomto případě je cena 140 Kč + poštovné 40 Kč.

Kompletní album si můžete stáhnout zde a podklady ke skladbám (Texty s akordy, noty, midi soubory a data pro projekci v programech OpenSong a LUMEN) zde.

Za všechny dosavadní příspěvky velké díky!


Stažení programu OpenSong
Stažení programu Lumen

Přeložené skladby

Trust In You - Lauren Daigle, Michael Farren, Paul Mabury (Víru mám)

Český překlad Marie Tesárková, Sára Smetanová

Pro stažení textu s akordy v PDF klikněte zde
Pro stažení dat pro promítání v programu Lumen zde

A Mighty Fortress - Martin Luther (Náš Bůh je skrýší)

Český překlad Daniel Macek

Pro stažení textu s akordy v PDF klikněte zde
Pro stažení dat pro promítání v programu Lumen zde

Lord of Hosts - Shane & Shane (Bůh národů)

Autorizovaný český překlad Daniel Macek

Pro stažení textu s akordy v PDF klikněte zde
Pro stažení dat pro promítání v programu Lumen zde

As Long as I Live - The Sing Team (Ó, Bůh jsi můj a Pán)

Autorizovaný český překlad Daniel Macek

Pro stažení textu s akordy v PDF klikněte zde
Pro stažení dat pro promítání v programu Lumen zde

My Lighthouse - Rend Collective (Láskou svou)

Český překlad Daniel Macek

Pro stažení textu s akordy v PDF klikněte zde
Pro stažení dat pro promítání v programu Lumen zde

Oh! Great Is Our God! - The Sing Team (Bůh velký je Pán)

Autorizovaný český překlad Petr Mareš

Pro stažení textu s akordy v PDF klikněte zde
Pro stažení dat pro promítání v programu Lumen zde

You Are - John de Jong (Jsi)

Autorizovaný český překlad Karel Řežábek

Pro stažení textu s akordy v PDF klikněte zde
Pro stažení dat pro promítání v programu Lumen zde